कार्यक्रम अधिकारी - माहिती प्रपत्र


महाविद्यालयाची माहिती :
शैक्षणिक वर्ष :
महाविद्यालयाचे नाव
प्राचार्यांचे नांव
प्राचार्यांचे मोबाईल क्रमांक
 
प्राचार्यांचे Email-Id
पुरुष कार्यक्रम अधिकारी माहिती :
कार्यक्रम अधिकारी संपूर्ण नाव
जन्मतारीख
व्याख्याता नेमणूक तारीख
अध्यापनाचा विषय
मोबाईल क्रमांक
 
Email-Id
आधार कार्ड नं.
     
कार्यक्रम अधिकारी नेमणूक तारीख
प्रतिक्षीत
होय तर कालावधी
स्थळ
विध्यार्थी दशेत रासेयो स्वयंसेवक
होय तर महाविद्यालय कालावधी
सुटीच्या काळात संभाव्य पत्ता
कार्यक्रमाधिकारी निवासी पत्ता
विशिष्ट नैपुण्य
महिला कार्यक्रम अधिकारी माहिती :
महिला कार्यक्रम अधिकारी संपूर्ण नाव
महिला कार्यक्रम अधिकारी मोबाईल क्र.
Email-Id
आधार कार्ड नं.
     
प्रतिक्षीत
होय तर कालावधी
Upload image: