राष्ट्रीय सेवा योजना - प्रवेश अर्ज W-2605


College Information :
महाविद्यालयाचे नांव :
शैक्षणिक वर्ष :
भाग(Branch)
वर्ग(Class)
विद्यापीठ
Personal Information :
पूर्ण नांव
आईचे नाव
लिंग
आधार कार्ड नं.
     
जन्म तारीख
स्थायी पत्ता
स्थानिक पत्ता
तालुका
जिल्हा
राज्य
वर्गवारी
रक्त गट
NVCCode(to be filled by College P.O.)
मोबाईल नं
 
Email-Id
   
मागील वर्षात रा.से.यो. मध्ये १२० तास पूर्ण केले आहेत काय
असल्यास कोणता प्रकल्प राबविला
Student Participated In Special Camp
Skill
Upload Photo :
Upload image: